Archive for the ‘Uncategorized’ Category

کتاب الی

October 31st, 2010

<![CDATA[اول بگم، این الی اون الی نیست !

دیشب فیلم «کتاب الی» را دیدم. ماجرای فیلم بعد از جنگی تخیلی است که باعث نبودی تمدن به شکل امروزی‌اش شده است. الی، سیاهپوستی است که انتقال تنها انجیل باقیمانده به غرب، جاییکه از آن استفاده مناسب خواهند کرد، توسط ندایی درونی  به عنوان وظیفه برایش تعریف شده است و ایمان دارد که موفق به انجام این کار خواهد شد. سی سال در راه این ایمان به سمت غرب با پای پیاده در حرکت است.

چند نکته در فیلم برام جالب بود. اول اینکه مطابق معمول فیلمهای این‌ چنینی، در این فیلم، این آمریکاییها هستند که می‌دانند که با انجیل چه کنند و درست از آن استفاده کنند. بقیه  انجیل را برای تسلط به مردم می‌خواهند و بس.

جنگی هم که باعث همه این نابودی شده، مبدا مذهبی داشته است. ولی حامل کتاب، هیچگاه جنگی را شروع نکرده‌اند و به اصطلاح دنبال دردسر نمی‌گردند. این بقیه هستند که آنها را مجبور به واکنش می‌کنند.

در انتها کتاب توسط آمریکاییهای متمدن، کنار نسخه‌ای از قرآن، تورات، و سایر کتابهای مذهبی، نگهداری می‌شود.

به نظرم تبلیغات باید بطئی‌تر صورت گیرد و این چنین علنی و وقیحانه اثر معکوس خواهد داشت


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

حق مسلم

October 24th, 2010

<![CDATA[هفت هشت ده روز پیش، در میدان اصلی شهر تظاهراتی بر پا بود. چهل پنجاه نفری، با پرچمهای برافراشته تظاهرات راهپیمایی می‌کردند. علامت سه پر انرژی هسته‌ای، توجهمان رو جلب کرد. پرس و جو کردیم.

ماجرا مربوط به چند نیروگاه هسته‌ای بود که عمر رسمی آنها به پایان رسیده بود و ادامه کار آنها در مجلس در حال رای‌گیری بود. این گروه مخالف ادامه کار این نیروگاهها در درجه اول و بقیه نیروگاههای اتمی آلمان در درجه دوم بودند.

مشکلات احتمالی خرابی و نشت مواد رادیوآکتیو و مسئله زباله‌های هسته‌ای از مهمترین مسائلی بود که به عنوان دلیل مطرح می‌کردند.

پیش خودم گفتم، ما دنیا رو به هم ریخته‌ایم که انرژی هسته‌ای می‌خواهیم، اینا تظاهرات می‌کنند که انرژی هسته‌ای نمی‌خواهند.


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (3)

ارثیه

October 1st, 2010

<![CDATA[
<br /> /*<br /> /*]]]]>*/</p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">بعد<br /> از جنایاتی که آلمانیها در جنگ کردند، به<br /> خصوص نسل‌کشی گسترده یهودیان، نسلی به<br /> دوران رسیدند که وارث بدنامی بزرگ پدرانشان<br /> بودند.<br /> </font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></br></font> </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">این<br /> نسل از رفتاری که پدرانشان در جنگ و به<br /> خصوص رفتارشان با یهودیها داشتند، به شدت<br /> ناراضی بودند و آن را تقبیح می‌کردند و<br /> به نوعی از آن خجل بودند. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آنها<br /> انگیزه‌های نسل قبل را در این نوع رفتارها<br /> نمی‌فهمیدند و نسبت به آن موضوع می‌گرفتند.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">شرمندگی<br /> از رفتار پیشینیان، در نسل جوان و به خصوص<br /> تحصیل‌کرده آلمان هنوز هم کمابیش دیده<br /> می‌شود.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">در<br /> یکی از جلسات مدرسه، مادر یکی از همکلاسیهای<br /> شایان، وقتی دید که ما آلمانی نمی‌فهمیم،‌<br /> بعضی نکات مهم را برایمان به انگلیسی<br /> توضیح داد. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آخر سر هم<br /> پیشنهاد کرد که وقتی با هم بیرون برویم<br /> که بچه‌ها با هم بازی کنند. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">یکی<br /> دو هفته پیش با هم و به اتفاق بچه‌ها رفتیم<br /> جنگلی نزدیک خانه.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت<br /> که ما به دلیل رفتاری که نسل قبلمان با<br /> اقلیتها و به خصوص یهودیها داشته‌اند،<br /> اصرار داریم که خارجیها را تحویل بگیریم.<br /> </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">تعریف کرد که پدرش دکتر<br /> بوده و در یکی از کوره‌های آدم‌سوزی<br /> مسئول. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">او بوده که تعیین<br /> می‌کرده چه کسی الان باید بمیرد و چه کسی<br /> باید هنوز کار کند و می‌تواند بعدا بمیرد.<br /> </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت که خوب شد که پدر<br /> بزرگش قبل از تولد او از دنیا رفته است،<br /> و گرنه نمی‌دانست که چگونه باید در چشمان<br /> پدربزرگش نگاه کند و نفرتش را مخفی کند.<br /> </font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نسل<br /> بعد از ما، درباره ما چه فکر خواهد کرد ؟</font></p> </p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/10/01/%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87/#comments">Comments (1)</a></p> <h2><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/08/13/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1/" rel="bookmark" title="Permanent Link to تاثیر زبان در تفکر">تاثیر زبان در تفکر</a></h2> <p>August 13th, 2010<!-- by admin --></p> <p> <![CDATA[<br /> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">به نظر می‌رسد که زبان، در تفکر ملل مختلف نقش بزرگی بازی می‌کند.</font></p> <p><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">زبان مورد استفاده ملل مختلف، قابلیتهای مختلف در سطوح مختلف دارد. از زبانهای بدوی که بعضا در بسیاری از نقاط دور افتاده با دامنه لغات، دستور زبان و مفاهیم محدود گرفته تا زبانهای پیشرفته به روز که پیشرفت خیره کننده علوم امروزی به آنها تولید و ارائه می‌شود، طیف وسیعی را شامل می‌شود. برخی از این زبانها در موضوعات خاصی قویتر و در برخی موضوعات دیگر ضعیف ترند.</font></p> <p><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> به عنوان مقایسه در زبانهای مورد استفاده در اروپا، زبان فرانسه، زبانی غنی از نظر لغات و دستور زبان، زیبا از نظ آوایی ولی در عین حال بی‌نهایت بی‌قاعده و در هم برهم است. در این زبان، تلفظ لغات بسیار متفاوت از نوشتن آنهاست. زبان آلمانی، زبانی شکل یافته‌تر، نسبتا منظم‌تر و با دامنه لغات بیشتر بیشتر است و به لحاظ وجود کلمات ترکیبی، دامنه بسیار وسیعی از لغات با اختلافهای جزئی را در برمی‌گیرد. تلفظ کلمات بسیار شبیه به نوشتن آنهاست. زبان انگلیسی از هر دو زبانهای فوق قاعده‌مند تر است. صرف افعال ساده‌تر، تعداد ضمایر کمتر است.</font></p> <p><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که زبان در تفکر نقشی اساسی باز می‌کند. اگر به فرایند تفکر خودآگاه خود دقت کنیم، در می‌یابیم که ما در قالب کلمات فکر می‌کنیم. در واقع درون ذهن خود، صحبت می‌کنیم. نمی‌دانم که این موضوع عمومیت دارد یا دسته‌ای از انسانها این گونه‌اند. اگر این فرض درست باشد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سطح تفکر هر جامعه، رابطه مستقیمی با قدرت زبان آن جامعه دارد. هماهنگیهای در روش زندگی جوامع مختلف با ساختار زبانی آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد که خواص زبانی مثلا فرانسوی زبانان با روش زندگی آنها هماهنگی دارد. توجه بیشتر به هنر، غذا، خوش گذرانی و نوعی از شلختگی یادآور خصلتهای زبانشان است. آلمانیهای منظم، دقیق، متعهد به کار به نوعی منعکس کننده زبانشان هستند.</font></p> <p><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">علاقندم در این مورد بیشتر بخوانم. از کسی که منبعی برای مطالعه در اختیار بگذارد، ممنون خواهم شد.</font></p> <p></br></p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/08/13/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1/#comments">Comments (7)</a></p> <h2><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/25/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%ad%d8%af/" rel="bookmark" title="Permanent Link to تکامل و تعریف حد">تکامل و تعریف حد</a></h2> <p>July 25th, 2010<!-- by admin --></p> <p> <![CDATA[<br /> /**//*]]]]>*/</p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"><font face="DejaVu Sans"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ی</font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کی<br /> از مشکلاتی که باور تئوری تکامل را مشکل<br /> می‌کند، مسئله پیچیدگی بیش از حد بسیاری<br /> از گونه‌های حیات است</font></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">. </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">یک<br /> مثال تاریخی، چشم انسان است. </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">پیچیدگی<br /> چشم و استفاده ماهرانه از تکنیکیهای<br /> اپتیکی در این عضو به قدری است که باور<br /> ایجاد تکاملی آن را مشکل می‌‌کند.<br /> </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بسیاری از استدلالها در<br /> رد تئوری تکامل داروین، بر مثال چشم مبتنی<br /> هستند.</font></p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">حتی<br /> خود داروین نیز، در این مورد خاص کمی شک<br /> داشت. </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">این نقل قول از<br /> داروین است:</font></p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">«</font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من<br /> اعتراف می‌کنم که فرض اینکه چشم، با همه<br /> قابلیتهای غیرقابل کپی‌برداریش در تنظیم<br /> (Focus) </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">برای تطبیق روی<br /> اجسام در فاصله‌های مختلف، در تنظیم<br /> مقدار نور ورودی، در جبران‌سازی خطای<br /> ایجاد شده توسط کرویت چشم و در رنگها توسط<br /> انتخاب طبیعی ایجاد شده باشد، حماقت در<br /> اعلای درجه خود است»</font></p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مثالی<br /> که خواهم آورد، شاید به درک و باورپذیری<br /> چگونگی ایجاد مکانیزمهای بسیار پیچیده<br /> توسط انتخاب طبیعی کمک کند. </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">این<br /> مثال تعریف حد بی‌نهایت در ریاضیات<br /> دبیرستانی است.</font></p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">طبق<br /> تعریف حد تابع y=f(x) </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">وقتی<br /> x </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">به سمت x0 </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">میل<br /> می‌کند بی‌نهایت است اگر به ازای هر M<br /> </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بزرگتر از صفر دلخواه، عدد<br /> مثبت e </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">وجود داشته باشد<br /> که اگر فاصله x , x0 </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کمتر<br /> از e </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">باشد، بتوان نتیجه<br /> گرفت قدر مطلق f </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بزرگتر<br /> از M </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">است.</font></p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br /></br></font> </p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">یعنی<br /> هر چقدر که بخواهیم، M </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">را<br /> می‌‌توانیم بزرگ کنیم به شرط آنکه x0<br /> </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">را به اندازه کافی به x<br /> </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نزدیک کنیم. </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">میزان<br /> بزرگی یا کوچکی مهم نیست.</font></p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">همین<br /> استدلال در مورد حجم پیچیدگی موجودات<br /> برقرار است. </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">پیچیدگی<br /> یک عضو را به هر اندازه دلخواه می‌توان<br /> زیاد کرد، مشروط بر آنکه زمان کافی برای<br /> انتخاب طبیعی وجود داشته باشد.</font></p> <p align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom: 0in"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">شاید<br /> مشکل را بتوان به تصورناپذیری یک میلیارد<br /> سال، زمانی که تصور کنونی برای زمان تکامل<br /> موجودات در وضع کنونی است، تبدیل کرد.</font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0in;text-align: right"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br /></br></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0in;text-align: right"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مرجع:http://creation.com/did-eyes-evolve-by-darwinian-mechanisms</font></p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/25/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%ad%d8%af/#comments">Comments (5)</a></p> <h2><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/24/%d9%85%d9%84%db%8c%d8%aa/" rel="bookmark" title="Permanent Link to ملیت">ملیت</a></h2> <p>July 24th, 2010<!-- by admin --></p> <p> <![CDATA[<font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">سه نفری که ملیتم را در پاریس پرسیدند:</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br /></br></font></p> <p><font size="4"><strong><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نفر اول:</font></strong></font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>موقعیت:</strong> تو صف طولانی خرید بلیط بازدید از برج ایفل، فروشنده‌های سیاه‌پوستی که ماکتهای کوچک برج ایفل، اسباب بازیهای به شکل پرنده و روسری می‌فروختند و از هر کسی ملیتش رو سوال می‌کردند که با همون زبون جنسشون رو بفروشن</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فروشنده: اهل کجایی ؟</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">همسربانو: اهل ایران</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فروشنده با حالت کپ کرده: ایران؟ ایران، میدونم فارسی حرف می‌زنن.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چیز زیاد دیگه‌ای به نظرش نمی‌رسه و میره سراغ نفر بعدی</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br /></br></font></p> <p><font size="4"><strong><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نفر دوم:</font></strong></font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>موقعیت:</strong> تو میدان نقاشها کنار بنای قلب مقدس. این نقاشها که عکس رهگذرها رو می‌کشن. در حالی که به دخترم اشاره کرده و با یک قیچی تابلویی ازش داره از یک کاغد سیاه درمیاره</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نقاش: از کجا میاید ؟</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من: از ایران میایم</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نقاش: از ایران ؟ کشوری با تمدن قدیمی. اشاره به دخترم: پرنسس شهرزاد</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من: حالا این چند میشه ؟</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نقاش: من اینجا قیمتم رو زدم، ۲۰ یورو. ولی چون شما از ایران با هواپیما از راه دور اومدید، ده یورو می‌گیرم.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من: نه ممنون نمی‌خواهم.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نقاش: اشاره به پسرم، دو تاشون رو ده یورو.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">باقی چونه زدن</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br /></br></font></p> <p><font size="4"><strong><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نفر سوم:</font></strong></font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>موقعیت:</strong> بازار روز میدان باستیل، در حال خرید میوه. اون انگلیسی من بیشتر فرانسه  </font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br /></br></font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فروشنده: شما از کجا اومدید؟</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من: از ایران</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فروشنده: از ایران؟ شاهشنشاه‌! آریامهر</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من: شاهنشاه رو میشناسی ؟</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فروشنده: بلی، من اهل مصرم. قبرش توی یک مسجده تو فاهره. من میدونم کجاست</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بعد از انتخاب میوه دوم</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">گوگوش (بخوانید گگش به ضم گاف و ضم گاف)، من گوش می‌کردم. خواننده ایرانی ! خوشگل!</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من: گوگوش رو از کجا میشناسی ؟</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فروشنده: قبلنها تو مصر زیاد پخش می‌کردن. من از تلوزیون می‌‌دیدم.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من: چه جالب. لابد زمانی که ملکه ایران مصری بود.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فروشنده: آره، یک اسمی رو به عنوان ملکه گفت </font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من: فوزیه</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فروشنده: آهان آهان فوزیه</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br /></br></font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بعد از خداحافظی ما رفتیم. کمی که دور شدیم، اومد و بهمون گفت که آب اینجاست اگه می‌خواهی میوه‌ها را بشوری!</font></p> </p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/24/%d9%85%d9%84%db%8c%d8%aa/#comments">Comments (2)</a></p> <h2><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/16/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3/" rel="bookmark" title="Permanent Link to پیش به سوی پاریس">پیش به سوی پاریس</a></h2> <p>July 16th, 2010<!-- by admin --></p> <p> <![CDATA[<font size="3"><br /> خدا بخواهد فردا داریم میریم پاریس!</font></p> <p><font size="3">نایب الزیاره همه خواهیم بود.</font></p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/16/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3/#comments">Comments (2)</a></p> <h2><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/06/21/%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c/" rel="bookmark" title="Permanent Link to کوری">کوری</a></h2> <p>June 21st, 2010<!-- by admin --></p> <p> <![CDATA[<br /> <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مسؤول بار پرده را کنار می‌زنه و می‌پرسه چند نفرید. آلمانیش رو نمی‌فهمیم. به جاش سنمون رو بهش می‌گیم. شک می‌کنه و دوباره می‌پرسه چند نفرید. من باید بدونم برای چند نفر جا داریم. این دفعه بهش می‌گیم که دو نفریم. می‌گه من الان میام. نفر جلوییمان را با خودش می‌برد و پرده را پایین میندازه. چند دقیقه بعد دوباره از پشت پرده ظاهر می‌شه. دوباره آلمانیش رو نمی‌فهمیم. پسر بچه پشت سرمون به انگلیسی بهمون می‌گه که Hand. دستم رو به دستش می‌دم. همسر بانو هم دست دیگه‌ام رو می‌گیره. ما را با خودش می‌بره تو. پشت پرده تاریکه. یک پرده دیگه هم است. بعد از چند متری، میرسیم. هیچ نوری نیست. کوچکترین چیزی دیده نمی‌شه. بعد از چند متر می‌رسیم. با دستش دستم رو به صندلی می‌بره تا صندلی رو لمس کنم. رو صندلی میشنم. میره تا نفرات بعدی رو همین طوری بیاره. سمت چپم یک پدر با دو بچه کوچکش هستند. سمت راستم یک خانم و آقا هستند. اول خوش آمد گویی کرد  گفت که قهوه داره، آب میوه و یکی دو تا چیز دیگه نفهمیدم. از سمت چپ شروع کرد و سفارش گرفت. سفارششون رو آماده کرد و بهشون داد.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نوبت من شد. آب سیب انتخاب کردم. در یخچالش رو باز کرد و شیشه رو برداشت. شیشه رو رو میز گذاشت و دستم رو پیدا کرد و دور بطری کوچیک آب سیب حلقه کرد. و رفت نفر بعدی. سفارش همه رو که گرفت، پرسید کسی سوالی نداره  سوال پسرک رو جواب داد.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">از سمت چپ، مجددا قیمتها رو حساب کرد و پولها رو در تاریکی مطلق گرفت. یک سکه را هم که اشتباه بهش داده بودن، به صاحبش برگردوند. من هم اسکناس پنج یورویی رو دادم. گرفت و بقیه پولم رو پس داد.</font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">هیچکدام از وسایلش هیچ نوری نداشتند. مطلقا هیچ چیز دیده نمی‌شد. تو تاریکی مطلق، صداها معنای تازه‌ای پیدا می‌کنن. آلمانی ملت رو بهتر می‌فهمیدم. فاصله، حالت گوینده و جهت رو می‌تونستم بهتر تشخیص بدم. </font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تجربه کوچیکی بود از Freudenberg Schlospark. معرفی این مجموعه رو <a href="http://lifeingermania.wordpress.com/2010/06/20/freudenberg-schlospark/">اینجا</a></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> نوشتم.</font></p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/06/21/%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c/#respond">Comments (0)</a></p> <h2><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/05/26/%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/" rel="bookmark" title="Permanent Link to وبلاگ جدید">وبلاگ جدید</a></h2> <p>May 26th, 2010<!-- by admin --></p> <p> <![CDATA[<font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تصمیم گرفتم که اطلاعات و تجربیات جدیدم رو در مورد زندگی در آلمان، در وبلاگ جداگانه‌ای بنویسم. </font></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">اینجا میشه پیداش کرد</font></p> <p style="text-align: left"><a href="http://lifeingermania.wordpress.com">http://lifeingermania.wordpress.com</a></p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/05/26/%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/#comments">Comments (3)</a></p> <h2><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/05/10/%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c/" rel="bookmark" title="Permanent Link to دلتنگی">دلتنگی</a></h2> <p>May 10th, 2010<!-- by admin --></p> <p> <![CDATA[<br /> <font size="3">دلم برای خیلیا تنگ شده ! برای خیلی چیزا !<br /> </font>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/05/10/%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c/#comments">Comments (4)</a></p> <div class="alignleft"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/page/4/" >« Older Entries</a></div> <div class="alignright"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/page/2/" >Newer Entries »</a></div> </div> <div id="sidebar"> <h2>Recent Posts</h2> <ul> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2020/02/21/hello-world/" aria-current="page">Hello world!</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2019/12/30/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/">چند صحنه در تهران</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2017/06/30/379/">من، دریسله</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2016/09/14/%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%85/">پیداش کردم</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2015/11/07/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/">باز هم تهران</a> </li> </ul> <h2>Recent Comments</h2><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-602">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">mina</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-601">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-600">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-599">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-598">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li></ul><h2>Archives</h2> <ul> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2020/02/'>February 2020</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2019/12/'>December 2019</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2017/06/'>June 2017</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2016/09/'>September 2016</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2015/11/'>November 2015</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2015/05/'>May 2015</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2014/05/'>May 2014</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2014/02/'>February 2014</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/10/'>October 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/07/'>July 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/06/'>June 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/05/'>May 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/01/'>January 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/12/'>December 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/10/'>October 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/09/'>September 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/08/'>August 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/05/'>May 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/02/'>February 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/'>December 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/10/'>October 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/09/'>September 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/08/'>August 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/06/'>June 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/05/'>May 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/04/'>April 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/02/'>February 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/01/'>January 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/10/'>October 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/08/'>August 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/'>July 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/06/'>June 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/05/'>May 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/04/'>April 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/03/'>March 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/01/'>January 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/12/'>December 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/11/'>November 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/10/'>October 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/09/'>September 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/08/'>August 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/07/'>July 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/06/'>June 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/05/'>May 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/04/'>April 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/03/'>March 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/02/'>February 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/01/'>January 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/12/'>December 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/11/'>November 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/09/'>September 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/08/'>August 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/07/'>July 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/06/'>June 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/05/'>May 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/04/'>April 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/03/'>March 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/02/'>February 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/01/'>January 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/12/'>December 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/11/'>November 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/10/'>October 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/09/'>September 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/08/'>August 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/07/'>July 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/06/'>June 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/05/'>May 2007</a></li> </ul> <h2>Categories</h2> <ul> <li class="cat-item cat-item-1 current-cat"><a aria-current="page" href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/">Uncategorized</a> </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa/">ادبیات</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84/">تامل</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87/">تجربه</a> </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87/">خاطره</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c/">خواندنی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-7"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">زبانشناسی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-8"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c/">شنیدنی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-9"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8/">مذاهب</a> </li> </ul> <h2>Meta</h2> <ul> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/wp-login.php">Log in</a></li> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/feed/">Entries feed</a></li> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/comments/feed/">Comments feed</a></li> <li><a href="https://wordpress.org/">WordPress.org</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"> </div> <div id="footer"> <div id="btm_cont"> </div> <br /> <div id="ft_btm"> Copyright © یادداشتهای پراکنده سعید میرزایی | Powered by <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> and <a href="http://wp-persian.com">WP-Persian</a><br /> <!--Credits --> <a href="http://ramblingsoul.com">CSS Template</a> by Rambling Soul | <a href="http://www.themelab.com/2008/05/07/wp-garden-free-wordpress-theme/" title="WordPress Garden Theme">WP Garden</a> theme by <a href="http://www.themelab.com" title="Free WordPress Themes">Theme Lab</a> and <a href="http://www.webhostingreport.com/best-linux-hosting.html">Linux Web Hosting</a><br /> Images from<a href="http://sxc.hu"> sxc.hu</a><br /> optimized by <a href="http://sinac.ws">Sinac</a>. <!--/Credits --> </div> </div> </div> <script type='text/javascript' src='http://blog.saeidmirzaei.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.3.2'></script> </body> </html>