ارثیه

مهر ۹ام, ۱۳۸۹

</p> <style type="text/css">/* /*]]>*/</style> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in;" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">بعد<br /> از جنایاتی که آلمانیها در جنگ کردند، به<br /> خصوص نسل‌کشی گسترده یهودیان، نسلی به<br /> دوران رسیدند که وارث بدنامی بزرگ پدرانشان<br /> بودند.<br /> </font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in;" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></br></font> </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in;" dir="RTL"> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">این<br /> نسل از رفتاری که پدرانشان در جنگ و به<br /> خصوص رفتارشان با یهودیها داشتند، به شدت<br /> ناراضی بودند و آن را تقبیح می‌کردند و<br /> به نوعی از آن خجل بودند. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آنها<br /> انگیزه‌های نسل قبل را در این نوع رفتارها<br /> نمی‌فهمیدند و نسبت به آن موضوع می‌گرفتند.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in;" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">شرمندگی<br /> از رفتار پیشینیان، در نسل جوان و به خصوص<br /> تحصیل‌کرده آلمان هنوز هم کمابیش دیده<br /> می‌شود.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in;" dir="RTL"> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">در<br /> یکی از جلسات مدرسه، مادر یکی از همکلاسیهای<br /> شایان، وقتی دید که ما آلمانی نمی‌فهمیم،‌<br /> بعضی نکات مهم را برایمان به انگلیسی<br /> توضیح داد. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آخر سر هم<br /> پیشنهاد کرد که وقتی با هم بیرون برویم<br /> که بچه‌ها با هم بازی کنند. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">یکی<br /> دو هفته پیش با هم و به اتفاق بچه‌ها رفتیم<br /> جنگلی نزدیک خانه.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in;" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت<br /> که ما به دلیل رفتاری که نسل قبلمان با<br /> اقلیتها و به خصوص یهودیها داشته‌اند،<br /> اصرار داریم که خارجیها را تحویل بگیریم.<br /> </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">تعریف کرد که پدرش دکتر<br /> بوده و در یکی از کوره‌های آدم‌سوزی<br /> مسئول. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">او بوده که تعیین<br /> می‌کرده چه کسی الان باید بمیرد و چه کسی<br /> باید هنوز کار کند و می‌تواند بعدا بمیرد.<br /> </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت که خوب شد که پدر<br /> بزرگش قبل از تولد او از دنیا رفته است،<br /> و گرنه نمی‌دانست که چگونه باید در چشمان<br /> پدربزرگش نگاه کند و نفرتش را مخفی کند.<br /> </font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in;" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نسل<br /> بعد از ما، درباره ما چه فکر خواهد کرد ؟</font></p></p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=1" rel="category">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=91#comments">Comments (۱)</a></p> <!-- You can start editing here. --> <h3 id="comments">One Response to “ارثیه”</h3> <ol class="commentlist"> <li class="alt" id="comment-99"> <img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/?s=30&d=mm&r=g' srcset='http://2.gravatar.com/avatar/?s=60&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-30 photo avatar-default' height='30' width='30' /><cite>من عاشق فراگیر تحصیل و علم و مطالعه برای</cite> Says: <br /> <small class="commentmetadata"><a href="#comment-99" title="">مهر ۲۷ام, ۱۳۸۹ at ۱:۴۵ ب.ظ</a> </small> <p>نگاه خواهند کرد نسل بعد از ما به ما.</p> </li> </ol> <h3 id="respond">Leave a Reply</h3> <form action="http://blog.saeidmirzaei.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform"> <div class="contactform"> <p><input class="textfield" type="text" name="author" id="author" value="" size="22" tabindex="1" /> <label for="author"><small>Name </small></label></p> <p><input class="textfield" type="text" name="email" id="email" value="" size="22" tabindex="2" style="direction:ltr;" /> <label for="email"><small>Mail (will not be published) </small></label></p> <p><input class="textfield" type="text" name="url" id="url" value="" size="22" tabindex="3" style="direction:ltr;" /> <label for="url"><small>Website</small></label></p> <!--<p><small><strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <code><a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> </code></small></p>--> <p><textarea class="textfield" name="comment" id="comment" cols="50%" rows="10" tabindex="4"></textarea></p> <p><input class="button" name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="Submit Comment" /> <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="91" /> </p> <p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="5e6c0f4a43" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="59"/></p><p class="cptch_block"><script class="cptch_to_remove"> (function( timeout ) { setTimeout( function() { var notice = document.getElementById("cptch_time_limit_notice_86"); if ( notice ) notice.style.display = "block"; }, timeout ); })(120000); </script> <span id="cptch_time_limit_notice_86" class="cptch_time_limit_notice cptch_to_remove">Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.</span><span class="cptch_wrap cptch_math_actions"> <label class="cptch_label" for="cptch_input_86"><span class="cptch_span">eight</span> <span class="cptch_span"> + </span> <span class="cptch_span"><input id="cptch_input_86" class="cptch_input cptch_wp_comments" type="text" autocomplete="off" name="cptch_number" value="" maxlength="2" size="2" aria-required="true" required="required" style="margin-bottom:0;display:inline;font-size: 12px;width: 40px;" /></span> <span class="cptch_span"> = </span> <span class="cptch_span">10</span> <input type="hidden" name="cptch_result" value="6j0=" /><input type="hidden" name="cptch_time" value="1550536220" /> <input type="hidden" name="cptch_form" value="wp_comments" /> </label><span class="cptch_reload_button_wrap hide-if-no-js"> <noscript> <style type="text/css"> .hide-if-no-js { display: none !important; } </style> </noscript> <span class="cptch_reload_button dashicons dashicons-update"></span> </span></span></p></div> </form> </div> <div id="sidebar"> <h2>Recent Posts</h2> <ul> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=379">من، دریسله</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=369">پیداش کردم</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=364">باز هم تهران</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=355">چرخ‌فلک</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=334">تحلیل تطبیقی تکدی‌گری</a> </li> </ul> <h2>Recent Comments</h2><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=110#comment-13779">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=110#comment-13778">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">hasan.m</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=110#comment-13776">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Mohsen</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=110#comment-13769">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?p=110#comment-13740">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li></ul><h2>Archives</h2> <ul> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201706'>June 2017</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201609'>September 2016</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201511'>November 2015</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201505'>May 2015</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201405'>May 2014</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201402'>February 2014</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201310'>October 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201307'>July 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201306'>June 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201305'>May 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201301'>January 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201212'>December 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201210'>October 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201209'>September 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201208'>August 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201205'>May 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201202'>February 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201112'>December 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201110'>October 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201109'>September 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201108'>August 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201106'>June 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201105'>May 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201104'>April 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201102'>February 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201101'>January 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201010'>October 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201008'>August 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201007'>July 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201006'>June 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201005'>May 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201004'>April 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201003'>March 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=201001'>January 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200912'>December 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200911'>November 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200910'>October 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200909'>September 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200908'>August 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200907'>July 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200906'>June 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200905'>May 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200904'>April 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200903'>March 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200902'>February 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200901'>January 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200812'>December 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200811'>November 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200809'>September 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200808'>August 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200807'>July 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200806'>June 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200805'>May 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200804'>April 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200803'>March 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200802'>February 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200801'>January 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200712'>December 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200711'>November 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200710'>October 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200709'>September 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200708'>August 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200707'>July 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200706'>June 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/?m=200705'>May 2007</a></li> </ul> <h2>Categories</h2> <ul> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=1" >Uncategorized</a> </li> <li class="cat-item cat-item-9"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=9" >ادبیات</a> </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=2" >تامل</a> </li> <li class="cat-item cat-item-10"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=10" >تجربه</a> </li> <li class="cat-item cat-item-21"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=21" >خاطره</a> </li> <li class="cat-item cat-item-11"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=11" >خواندنی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=3" >زبانشناسی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-7"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=7" >شنیدنی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-8"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?cat=8" >مذاهب</a> </li> </ul> <h2>Meta</h2> <ul> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/wp-login.php">Log in</a></li> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?feed=rss2">Entries <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a></li> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/?feed=comments-rss2">Comments <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a></li> <li><a href="https://wordpress.org/" title="Powered by WordPress, state-of-the-art semantic personal publishing platform.">WordPress.org</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"> </div> <div id="footer"> <div id="btm_cont"> </div> <br /> <div id="ft_btm"> Copyright © یادداشتهای پراکنده سعید میرزایی | Powered by <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> and <a href="http://wp-persian.com">WP-Persian</a><br /> <!--Credits --> <a href="http://ramblingsoul.com">CSS Template</a> by Rambling Soul | <a href="http://www.themelab.com/2008/05/07/wp-garden-free-wordpress-theme/" title="WordPress Garden Theme">WP Garden</a> theme by <a href="http://www.themelab.com" title="Free WordPress Themes">Theme Lab</a> and <a href="http://www.webhostingreport.com/best-linux-hosting.html">Linux Web Hosting</a><br /> Images from<a href="http://sxc.hu"> sxc.hu</a><br /> optimized by <a href="http://sinac.ws">Sinac</a>. <!--/Credits --> </div> </div> </div> <script> jQuery(document).ready(function () { jQuery.post('http://blog.saeidmirzaei.com?ga_action=googleanalytics_get_script', {action: 'googleanalytics_get_script'}, function(response) { var s = document.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.innerHTML = response; jQuery("head").append(s); }); }); </script><script type='text/javascript' src='http://blog.saeidmirzaei.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.9'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://blog.saeidmirzaei.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.0.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://blog.saeidmirzaei.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://blog.saeidmirzaei.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var cptch_vars = {"nonce":"fd6b038c08","ajaxurl":"http:\/\/blog.saeidmirzaei.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","enlarge":"0"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://blog.saeidmirzaei.com/wp-content/plugins/captcha/js/front_end_script.js?ver=4.9.9'></script> </body> </html>