نا امیدی

آذر ۴ام, ۱۳۸۸

نا امیدی بهایی است که انسان برای خودآگاهی باید بپردازد

فردریش نیچه

Posted in Uncategorized | Comments (۰)

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.