احمق سالاری

اسفند ۹ام, ۱۳۸۷

چند وقت پیش فیلم ایدیوکراسی (Idiocracy) را دیدم. قبلا در یکی از پستهایم نوشته بودم که به نظر میرسد به دلیل کنترل مرگ و میر و استقلال تعداد فرزندان یک زوحج از قابلیتهای مهم برای بقای آنها، چرخه تکامل بیولوژیک نوع بشر متوقف شده باشد و درعوض تکامل اجتماعی  چرخه تکامل دیگری را پدید آورده باشد.

دستمایه این فیلم کمدی این ادعاست که چرخه تکامل بشر کماکان برقرار است ولی این بار در جهت منفی.

به دلیل اهمیت یافتن موارد ذاتا بی اهمیت  در زندگی انسان، بیشتر منابع در  این نوع مصارف صرف می شود.  همچنین زوجهای با سطح هوش بالاتر کمتر بچه به دنیا می‌آورند. در نتیجه رفته رفته هوش متوسط و تواناییهای نوع بشر تنزل می کند.

فیلم داستان پلیسی را بازگو می‌کند که به همراه یک زن خیابانی در یک آزمایش خواب مصنوعی شرکت می‌کند  و قرار است سال بعد بیدار شود. به دلیل بسیار سری بودن تحیقیات کسی در مورد آن خبر ندارد. آزمایش کنندگان به دلیلی بازداشت می‌شوند و این دو نفر به حال خود رها می‌شوند. تا این که پانصد سال بعد به صورت اتفاقی بیدار می‌شوند. در این پانصد سال، به دلایل فوق، هوش انسانها به مراتب پایین آمده است و کسی عقلش به کارهای ساده نمی‌رسد. همه مردم تنبل شده اند. هیچ کس آشغالها را جمع نمی‌کند. زبان مردم شل و ول شده و رئیس جمهور آمریکا یک خواننده هیپی است.

پلیس داستان ما، در یک تست هوش آزمایشی تعجب همه را بر می‌انگیزد و به عنوان باهوش ترین انسان زنده شناخته می‌شود و بقیه ماجرا…..

تصور ارائه شده در این فیلم از نحوه تکامل داروینی بشر در آینده برایم جالب بود.

Posted in Uncategorized | Comments (۴)

۴ Responses to “احمق سالاری”

 1. شما دعوتی به وبلاگ مسئله ای به نام حجاب Says:

  ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ۩ٌ

  ســلام 🙂 ………………………………… ۞ …………………ـ۞
  ………………………………………//__̅)) … ـ۞ …………………ـ۞
  ……………………………… ………//…………ـ۞ …………………ـ۞
  ………………… ۞… ۞… ۞ـ……………… ۞ …۞ـ۞ـ۞ـ …ـ۞…… ۞ـ۞ـ۞
  … ـ۞ـ۞ـ۞ …۞… ۞… ۞……۞……… ۞ …۞……۞ … ۞ …………… ۞
  …ـ۞………۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞……۞ … ۞……۞۞۞۞………۞
  … .۞……۞………………………………………………………………۞……۞…………………ـ۞
  …… ـ۞.۞ـ……………………………………………………….۞……………ـ۞۞۞۞۞۞۞
  ………………………………ـ…………………………ـ……………۞
  ………………………۞۞۞۞………… ۞۞۞۞…………۞
  …………………….۞۞……۞۞ ……۞۞……۞۞ ……ـ۞.…….۞ ……………… ۞
  بــــه نــــام……۞۞…………………۞۞.……………………ـ۞.…….۞…………………ـ۞
  ………………ـ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞.…….۞۞۞۞۞۞۞

  ……………………………………………………………۞……………………………۞
  این عقیده شعاری حجاب=مصونیت
  را که نه تنها در مقایسه جوامع بدون حجاب با ایران، بلکه در همین جامعه خودمان و در زندگی روزمره همه زنان با حجاب، هزار بار نقض شده کنار بگذاریم و با چشمان باز از خودمان بپرسیم: چرا حجاب؟
  از زن ها موجودات علیل تری به نمایش می گذاریم/ میسازیم. شکی نیست که بخش زیادی از تشدید مزاحمت ها در خانه و خیابان معلول عملکرد و تصمیمگیریهای غلط و کوتاه بینانه برخی سیاستگذاران است اما آیا چاره آن افزودن بر محدودیت های زنان است؟ آیا چاره اینهمه جسارت و بی پروایی در ایجاد مزاحمت و بروز انواع خشونت ها (فیزیکی، بصری، کلامی و…) در زنانه/مردانه کردن محیط ها و مکان های عمومی، مستقر کردن گشت ارشاد، تحمیل بومی گزینی جنسیتی، احداث پارک بانوان، تولید خوردوهای بانوان و امثال آنها است؟همه این ها در حالی است که تجربه سالهای گذشته به خوبی نشان داده با احداث اندرونی در جای – جای مکانهای عمومی نه تنها بر معلولیت زنان که بر ناامنی محیط بیرون و حرص و بیماری مردان افزوده خواهد شد…
  دعوت می کنم شما هم از خاطرات خود در مورد حجاب اجباری بنویسید.
  ……………………………………………………………………/̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ /
  .……………………………………………………………………/… شما دعـوت شـدی بـه ……/
  . ……………………………………………………………………/…… HEJAB-DIARY.blogfa …/
  ـ………………………………………………………………………/ ̲ ̲__________________̲__̲/
  —————————————————————————————●●●●●●—————––––

 2. تنها Says:

  سلاممممممم
  خیلی جالب بود کاش بقیه اشو هم می نوشتی
  ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶¶´´بدو بیا که آٍپ کردم بدو بدو´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
  ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
  ´´´¶¶´تنها´´´¶´´´¶´´´منتظرم ´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 3. بهزاد Says:

  اگه شد بده ما هم ببینیم این فیلمه رو.با این مدل فیلما خیلی حال میکنم

 4. یک آشنا Says:

  از داستان فیلم خیلی خوشم آمد ای کاش می شد در تعطیلات عید ببینمش 🙂

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.