Archive for آبان, ۱۳۹۱

آدمهای بدجنس

آبان ۱ام, ۱۳۹۱

پریروز از تهران برگشتیم. در فرودگاه فرانکفورت، توجهمان به دستگاههای جدید انگشت‌نگاری در باجه بررسی گذرنامه جلب شد. نفر قبل از ما که ملبس و معمم بود از این دستگاه جدید استفاده کرد. 

نوبت ما که شد، اشاره‌ای به دستگاه نشد. پرسیدم که  آیا این دستگاه برای همه است؟ پاسخ این بود:

نه، برای همه نیست. فقط برای آدمهای بدجنس است. اگر بدجنس ترجمه خوبی برای کلمه آلمانی Böse باشد.

Posted in Uncategorized | Comments (۵)