Archive for اسفند, ۱۳۹۰

فلسفه سیستم آموزشی

اسفند ۱ام, ۱۳۹۰

به نظر می‌رسد که نظام آموزشی ایران عینا از روی فرانسه کپی‌برداری شده باشد. در فرانسه مراحل آموزشی به ترتیب زیرند:

سه سال کودکستان  Ecole Maternelle

پنج سال ابتدایی  Ecole elementaire

چهار سال دبیرستان  College

دو سال پیش دانشگاهی lycee

 

در حالیکه در اکثر سایر نظامهای آموزشی دوره راهنمایی وجود ندارد. مثلا در آلمان همه دانش‌آموزان چهار سال ابتدایی را می‌گذرانند. بعد از طی این دوره آموزشی، دانش‌آموزان بر حسب استعداد و علاقه به دبیرستان، چیزی معادل هنرستان یا فنی‌حرفه‌ایهای خودمان تقسیم می‌شوند.

تفاوت عمده سیستم آموزش فرانسوی در راهنمایی است که همه دانش‌آموزان در آن آموزش یکسانی می‌بینند. شاید این تفاوت را بتوان با شعار ملی فرانسه توضیح داد. فرانسویها سه کلمه را به عنوان شعار ملی خود انتخاب کرده اند:

آزادی  Liberté

برابری  égalité

برادری fraternité

شعار برابری در شعار سه قسمتی فرانسه، طراحان نظام آموزشی را بر آن داشته که روشی اتخاد کنند که تا حد ممکن برای همه یکسان باشد. در نتیجه هشت سال آموزش یکسان در این کشور وجود دارد و تخصصی شدن دروس تنها از سال نهم شکل می‌گیرد.

احتمالا هنگام اخذ رویه‌های شهر نشینی در ابتدا، این نظام نیز بدون توجه به فلسفه آن و تطبیقش با شرایط و نیازهای کشور وارد شده است.

Posted in تامل | Comments (۱)