فلسفه تعداد مهره‌های تسبیح

May 21st, 2013

<![CDATA[در کلیسای جامع بارسلونا بود که کنجکاو شدم. کلیسای جامع خانواده مقدس Sargada Familia، از بسیاری جهات کلیسای جامع بسیار جالبی است. معمار این کلیسای عجیب، آنتونی گائودی است. او به آثار  مدرن و فانتزیش معروف است. کلیسا به نوعی با تمام کلیسهای جامعی که من تا کنون دیده بودم متفاوت است.
در ساخت این کلیسا، عددی رمز‌آمیز خود نمایی می‌کند. عدد ۳۳. این عدد در قسمتهای مختلف کلیسا دیده می‌شود. یکی دو جا مربعهای وفقی با پایه سی و سه بین مجسمه‌ها و بین خطوط در ورودی مشهودند.  توضیح اینکه مربع وفقی مربعی است که حاصل‌جمع اعداد روی هر سطر و ستون و قطر آن برابر با عدد پایه آن باشد. در این کلیسا، تعداد ستونها نیز با این عدد متناسب است. عدد سی و سه در فرهنگ مسیحیت عدد مهمی است. این اهمیت عمدتا از آن جا ناشی می‌شود که مسیح در سی‌و‌سه سالگی بود که مصلوب شد. همچنین از مسیح سی‌وسه معجزه ثبت شده است.

این اعداد در مناسبات دیگر نیز وارد شده است. به عنوان مثال در فرقه فراماسونری، مراتب مختلف با اعداد مختلف مرتبط شده اند. عدد سی‌وسه نشان بالاترین مقام در لژ فراماسونری اسکاتلند است.
نکته جالب ورود احتمالی این عدد مقدس در فرهنگ اسلامی است. تسبیح از دیر باز در شمردن تذکره در ادیان مختلف کاربرد داشته است. بوداییها، هندوها، مسیحیان و مسلمانان از تسبیح استفاده می‌کرده‌اند. قبل از اسلام تسبیح توسط مسیحیان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. تعداد مهره‌های تسبیح هم نزد مسلمانان و هم نزد مسیحیان ارتدکس سی‌وسه است، با توجیه‌های مختلف. در اسلام سی‌وسه  یا سه برابر آن ۹۹ با تعداد نامهای خدا متناظر شده است.
به نظر می‌رسد که تعداد مهره‌های تسبیح نزد مسلمانان مستقیما از فرهنگ مسیحی  و به طور خاص سن مسیح هنگام مصلوب شدن گرفته شده باشد. البته این فقط حدس من است، من در یک جستجوی مختصر در اینترنت، موفق به یافتن نوشته‌ دیگری موید این فرضیه نشدم.
 
 ]]>

Tags:
Posted in مذاهب | Comments (0)

Leave a Reply