لیلا

January 10th, 2013

<![CDATA[برای سمیناری به برلین رفته بودم. بعد از اتمام کار سخنران، خانم جا افتاده‌ای که در ردیف پشتی من نشسته بود، به من گفت که بشتر سوالهای خاص را تو پرسیدی. چشمم به کاغذی که نامش را روی آن نوشته بود، افتاد. اسم کوچکش لیلا بود. از روی کنجکاوی پرسیدم که از کجا آمده است. از یکی از کشورهای حول و حوش روسیه می‌آمد. پرسیدم که می‌دانی که نامت عربی است و شخصیت داستان قدیمی معروفی است و همچنین اریک کلاپتون آهنگی با نامت خوانده است. تعجب کرد و انکار. گفت لیلا اسم گلی است و تا جاییکه می‌داند ارتباطی با چیزهایی که من گفتم ندارد.
این هم یک جور لیلا!

 ]]>

Posted in زبانشناسی | Comments (2)

2 Responses to “لیلا”

  1. آرمین صافدل Says:

    :)))

  2. اون یکی سعید Says:

    لیلا یک نام دخترانه عربی است به معنای شب بسیارتاریک، شب سی ام ماه قمری که بسیار تاریک است . به دختر سبزه با نمک گفته می شود . (لیلای مجنون هم سبزه بود 🙂 )
    احتمالاً در کشور های اطراف روسیه ، (شوروی سابق) فرهنگ اعراب و کلمات دخیل عربی کمتر نفوذ کرده است.

Leave a Reply