Archive for October, 2012

آدمهای بدجنس

October 22nd, 2012

<![CDATA[پریروز از تهران برگشتیم. در فرودگاه فرانکفورت، توجهمان به دستگاههای جدید انگشت‌نگاری در باجه بررسی گذرنامه جلب شد. نفر قبل از ما که ملبس و معمم بود از این دستگاه جدید استفاده کرد. 

نوبت ما که شد، اشاره‌ای به دستگاه نشد. پرسیدم که  آیا این دستگاه برای همه است؟ پاسخ این بود:

نه، برای همه نیست. فقط برای آدمهای بدجنس است. اگر بدجنس ترجمه خوبی برای کلمه آلمانی Böse باشد.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (5)