کشور جدید

August 6th, 2011

<![CDATA[امروز بعد از سالها رفتم کشوری که هیچی چی از زبونش نمی‌فهمم. تو کشورهایی که تا حالا رفته بودم بالاخره نوشته‌های ساده در و دیوار رو می‌تونستم بخونم.  دفعه قبلی که این طوری کشوری رفتم که هیچ از زبانش ندونم، سال ۱۹۹۲ بود که اومده بودم آلمان. عجب حس بدیه وقتی آدم هیچی از زبون کشوری نفهمه !

امروز برای خرید دو دستگاه کتابخانه به هلند رفتم. نزدیکترین فروشگاه Ikea به ما تو هلنده. بعدیش تو بلژیکه بعدیش تو کلن .مملکته داریم !

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply