شوفر یا …

June 2nd, 2011

<![CDATA[من نفهمیدم به عنوان معمار نرم‌افزار استخدام شدم یا شوفر !
این هفته حدود ۱۰۰۰ کیلومتر رانندگی کردم. برای دیدن رئیسم باید می‌رفتم فرانسه. البته بیشتر مسیر از تو بلژیک می‌گذشت.
نحوه مسافرت تو شرکت هم داستان جالبی داره. اول گواهینامه رانندگی رو باید به مسئول مربوطه در شرکت تحویل داد. بعد از تایید این مسئوله، درهای اتاق ماشین و پارکینگ با کارت پرسنلی باز می‌شوند. اتاق ماشین یک تابلو دارد که باید روزی که می‌خواهید از ماشین استفاده کنید را روی آن با ماژیک علامت بزنید. شرکت سه ماشین برای این گونه مصارف دارد. 
هر ماشین در میزی کشوی مخصوص خود را دارد. کلید ماشین، کارت بنزین و دفترچه ثبت مسافرت در آن قرار داد. هر نفر بعد از استفاده از ماشین موظف است که باک ماشین را پر کند و ماشین را باک پر تحویل دهد. هزینه بنزین زدن با کارت بانکی که در کشو موجود است باید پرداخت شود. در دفترچه ماشین، کیلومتر ابتدا و انتها،‌ دلیل سفر و مشخصاتی مثل این در یک سطر توسط راننده باید ثبت شود.]]>

Posted in تجربه | Comments (0)

Leave a Reply