آخر تکنولوژی

April 22nd, 2011

<![CDATA[
امروز از کشف یک تکنولوژی جدید بسیار هیجان‌زده شدم. عمری را بدون شناختن این تکنولوژی عذاب کشیدم. نمی‌دونم فارسیش چی میشه. انگلیسش میشه Chimney Starter.

سه سوت و به سهولت ذغال رو ردیف می‌کنه، بدون باد زدن و مکافات.

اینجا یک نمونه‌اش هست.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply