احترام متقابل

April 14th, 2011

<![CDATA[یک نکته جالب در اداره‌‌ها و سازمانهای خدمات دهنده دراینجا، وضعیت نشستن و ایستادن ارباب رجوع و کارمندان است. در ایران، به طور معمول در بانکها و سازمانها، ارباب رجوع ایستاده و پرسنل نشسته هستند. اخیرا در بعضی خصوصی، با راه افتادن سیستم نوبت‌دهی و پیش‌بینی صندلی در باجه، ارباب رجوع هم به صورت نشسته تقاضای خود را مطرح می‌کنند.
اینجا، من هیچ جا ندیدم که حالت ایستاده یا نشسته بودن، ارباب رجوع و پرنسل با هم متفاوت باشد. یا هر دو نشسته‌اند، یا هر دو ایستاده.  معمولا در بانکها و ادارات سیستم نوبت دهی وجود ندارد و مردم با  ایستادن در صف، به نوبت مراجعه می‌کنند.
از نظر رعایت شان انسانی، البته این روش بسیار مناسب‌تر است، اما وضعیت کارکنان بیچاره بانک که باید تمام روز را سرپا بایستند نیز قابل تامل است.]]>

Posted in تجربه | Comments (0)

Leave a Reply