حق مسلم

October 24th, 2010

<![CDATA[هفت هشت ده روز پیش، در میدان اصلی شهر تظاهراتی بر پا بود. چهل پنجاه نفری، با پرچمهای برافراشته تظاهرات راهپیمایی می‌کردند. علامت سه پر انرژی هسته‌ای، توجهمان رو جلب کرد. پرس و جو کردیم.

ماجرا مربوط به چند نیروگاه هسته‌ای بود که عمر رسمی آنها به پایان رسیده بود و ادامه کار آنها در مجلس در حال رای‌گیری بود. این گروه مخالف ادامه کار این نیروگاهها در درجه اول و بقیه نیروگاههای اتمی آلمان در درجه دوم بودند.

مشکلات احتمالی خرابی و نشت مواد رادیوآکتیو و مسئله زباله‌های هسته‌ای از مهمترین مسائلی بود که به عنوان دلیل مطرح می‌کردند.

پیش خودم گفتم، ما دنیا رو به هم ریخته‌ایم که انرژی هسته‌ای می‌خواهیم، اینا تظاهرات می‌کنند که انرژی هسته‌ای نمی‌خواهند.


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (3)

3 Responses to “حق مسلم”

  1. meysam Says:

    جمله ی آخر چه بی ربط بود

  2. سعید Says:

    چیش بی ربطه ؟

  3. هستی Says:

Leave a Reply