ارثیه

October 1st, 2010

<![CDATA[
<br /> /*<br /> /*]]]]>*/</p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">بعد<br /> از جنایاتی که آلمانیها در جنگ کردند، به<br /> خصوص نسل‌کشی گسترده یهودیان، نسلی به<br /> دوران رسیدند که وارث بدنامی بزرگ پدرانشان<br /> بودند.<br /> </font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></br></font> </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">این<br /> نسل از رفتاری که پدرانشان در جنگ و به<br /> خصوص رفتارشان با یهودیها داشتند، به شدت<br /> ناراضی بودند و آن را تقبیح می‌کردند و<br /> به نوعی از آن خجل بودند. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آنها<br /> انگیزه‌های نسل قبل را در این نوع رفتارها<br /> نمی‌فهمیدند و نسبت به آن موضوع می‌گرفتند.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">شرمندگی<br /> از رفتار پیشینیان، در نسل جوان و به خصوص<br /> تحصیل‌کرده آلمان هنوز هم کمابیش دیده<br /> می‌شود.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">در<br /> یکی از جلسات مدرسه، مادر یکی از همکلاسیهای<br /> شایان، وقتی دید که ما آلمانی نمی‌فهمیم،‌<br /> بعضی نکات مهم را برایمان به انگلیسی<br /> توضیح داد. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آخر سر هم<br /> پیشنهاد کرد که وقتی با هم بیرون برویم<br /> که بچه‌ها با هم بازی کنند. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">یکی<br /> دو هفته پیش با هم و به اتفاق بچه‌ها رفتیم<br /> جنگلی نزدیک خانه.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت<br /> که ما به دلیل رفتاری که نسل قبلمان با<br /> اقلیتها و به خصوص یهودیها داشته‌اند،<br /> اصرار داریم که خارجیها را تحویل بگیریم.<br /> </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">تعریف کرد که پدرش دکتر<br /> بوده و در یکی از کوره‌های آدم‌سوزی<br /> مسئول. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">او بوده که تعیین<br /> می‌کرده چه کسی الان باید بمیرد و چه کسی<br /> باید هنوز کار کند و می‌تواند بعدا بمیرد.<br /> </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت که خوب شد که پدر<br /> بزرگش قبل از تولد او از دنیا رفته است،<br /> و گرنه نمی‌دانست که چگونه باید در چشمان<br /> پدربزرگش نگاه کند و نفرتش را مخفی کند.<br /> </font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نسل<br /> بعد از ما، درباره ما چه فکر خواهد کرد ؟</font></p> </p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/10/01/%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87/#comments">Comments (1)</a></p> <!-- You can start editing here. --> <h3 id="comments">One Response to “ارثیه”</h3> <ol class="commentlist"> <li class="alt" id="comment-150"> <img alt='' src='http://2.gravatar.com/avatar/?s=30&d=mm&r=g' srcset='http://1.gravatar.com/avatar/?s=60&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-30 photo avatar-default' height='30' width='30' /><cite>من عاشق فراگیر تحصیل و علم و مطالعه برای</cite> Says: <br /> <small class="commentmetadata"><a href="#comment-150" title="">October 19th, 2010 at 1:45 pm</a> </small> <p>نگاه خواهند کرد نسل بعد از ما به ما.</p> </li> </ol> <h3 id="respond">Leave a Reply</h3> <form action="http://blog.saeidmirzaei.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform"> <div class="contactform"> <p><input class="textfield" type="text" name="author" id="author" value="" size="22" tabindex="1" /> <label for="author"><small>Name (required)</small></label></p> <p><input class="textfield" type="text" name="email" id="email" value="" size="22" tabindex="2" style="direction:ltr;" /> <label for="email"><small>Mail (will not be published) (required)</small></label></p> <p><input class="textfield" type="text" name="url" id="url" value="" size="22" tabindex="3" style="direction:ltr;" /> <label for="url"><small>Website</small></label></p> <!--<p><small><strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <code><a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> </code></small></p>--> <p><textarea class="textfield" name="comment" id="comment" cols="50%" rows="10" tabindex="4"></textarea></p> <p><input class="button" name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="Submit Comment" /> <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="91" /> </p> </div> </form> </div> <div id="sidebar"> <h2>Recent Posts</h2> <ul> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2020/02/21/hello-world/">Hello world!</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2019/12/30/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/">چند صحنه در تهران</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2017/06/30/379/">من، دریسله</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2016/09/14/%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%85/">پیداش کردم</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2015/11/07/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/">باز هم تهران</a> </li> </ul> <h2>Recent Comments</h2><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-602">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">mina</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-601">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-600">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-599">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-598">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li></ul><h2>Archives</h2> <ul> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2020/02/'>February 2020</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2019/12/'>December 2019</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2017/06/'>June 2017</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2016/09/'>September 2016</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2015/11/'>November 2015</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2015/05/'>May 2015</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2014/05/'>May 2014</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2014/02/'>February 2014</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/10/'>October 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/07/'>July 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/06/'>June 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/05/'>May 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/01/'>January 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/12/'>December 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/10/'>October 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/09/'>September 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/08/'>August 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/05/'>May 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/02/'>February 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/'>December 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/10/'>October 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/09/'>September 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/08/'>August 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/06/'>June 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/05/'>May 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/04/'>April 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/02/'>February 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/01/'>January 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/10/'>October 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/08/'>August 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/'>July 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/06/'>June 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/05/'>May 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/04/'>April 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/03/'>March 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/01/'>January 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/12/'>December 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/11/'>November 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/10/'>October 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/09/'>September 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/08/'>August 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/07/'>July 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/06/'>June 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/05/'>May 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/04/'>April 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/03/'>March 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/02/'>February 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/01/'>January 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/12/'>December 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/11/'>November 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/09/'>September 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/08/'>August 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/07/'>July 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/06/'>June 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/05/'>May 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/04/'>April 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/03/'>March 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/02/'>February 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/01/'>January 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/12/'>December 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/11/'>November 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/10/'>October 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/09/'>September 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/08/'>August 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/07/'>July 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/06/'>June 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/05/'>May 2007</a></li> </ul> <h2>Categories</h2> <ul> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/">Uncategorized</a> </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa/">ادبیات</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84/">تامل</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87/">تجربه</a> </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87/">خاطره</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c/">خواندنی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-7"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">زبانشناسی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-8"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c/">شنیدنی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-9"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8/">مذاهب</a> </li> </ul> <h2>Meta</h2> <ul> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/wp-login.php">Log in</a></li> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/feed/">Entries feed</a></li> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/comments/feed/">Comments feed</a></li> <li><a href="https://wordpress.org/">WordPress.org</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"> </div> <div id="footer"> <div id="btm_cont"> </div> <br /> <div id="ft_btm"> Copyright © یادداشتهای پراکنده سعید میرزایی | Powered by <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> and <a href="http://wp-persian.com">WP-Persian</a><br /> <!--Credits --> <a href="http://ramblingsoul.com">CSS Template</a> by Rambling Soul | <a href="http://www.themelab.com/2008/05/07/wp-garden-free-wordpress-theme/" title="WordPress Garden Theme">WP Garden</a> theme by <a href="http://www.themelab.com" title="Free WordPress Themes">Theme Lab</a> and <a href="http://www.webhostingreport.com/best-linux-hosting.html">Linux Web Hosting</a><br /> Images from<a href="http://sxc.hu"> sxc.hu</a><br /> optimized by <a href="http://sinac.ws">Sinac</a>. <!--/Credits --> </div> </div> </div> <script type='text/javascript' src='http://blog.saeidmirzaei.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.3.2'></script> </body> </html>