Archive for October, 2010

کتاب الی

October 31st, 2010

<![CDATA[اول بگم، این الی اون الی نیست !

دیشب فیلم «کتاب الی» را دیدم. ماجرای فیلم بعد از جنگی تخیلی است که باعث نبودی تمدن به شکل امروزی‌اش شده است. الی، سیاهپوستی است که انتقال تنها انجیل باقیمانده به غرب، جاییکه از آن استفاده مناسب خواهند کرد، توسط ندایی درونی  به عنوان وظیفه برایش تعریف شده است و ایمان دارد که موفق به انجام این کار خواهد شد. سی سال در راه این ایمان به سمت غرب با پای پیاده در حرکت است.

چند نکته در فیلم برام جالب بود. اول اینکه مطابق معمول فیلمهای این‌ چنینی، در این فیلم، این آمریکاییها هستند که می‌دانند که با انجیل چه کنند و درست از آن استفاده کنند. بقیه  انجیل را برای تسلط به مردم می‌خواهند و بس.

جنگی هم که باعث همه این نابودی شده، مبدا مذهبی داشته است. ولی حامل کتاب، هیچگاه جنگی را شروع نکرده‌اند و به اصطلاح دنبال دردسر نمی‌گردند. این بقیه هستند که آنها را مجبور به واکنش می‌کنند.

در انتها کتاب توسط آمریکاییهای متمدن، کنار نسخه‌ای از قرآن، تورات، و سایر کتابهای مذهبی، نگهداری می‌شود.

به نظرم تبلیغات باید بطئی‌تر صورت گیرد و این چنین علنی و وقیحانه اثر معکوس خواهد داشت


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

حق مسلم

October 24th, 2010

<![CDATA[هفت هشت ده روز پیش، در میدان اصلی شهر تظاهراتی بر پا بود. چهل پنجاه نفری، با پرچمهای برافراشته تظاهرات راهپیمایی می‌کردند. علامت سه پر انرژی هسته‌ای، توجهمان رو جلب کرد. پرس و جو کردیم.

ماجرا مربوط به چند نیروگاه هسته‌ای بود که عمر رسمی آنها به پایان رسیده بود و ادامه کار آنها در مجلس در حال رای‌گیری بود. این گروه مخالف ادامه کار این نیروگاهها در درجه اول و بقیه نیروگاههای اتمی آلمان در درجه دوم بودند.

مشکلات احتمالی خرابی و نشت مواد رادیوآکتیو و مسئله زباله‌های هسته‌ای از مهمترین مسائلی بود که به عنوان دلیل مطرح می‌کردند.

پیش خودم گفتم، ما دنیا رو به هم ریخته‌ایم که انرژی هسته‌ای می‌خواهیم، اینا تظاهرات می‌کنند که انرژی هسته‌ای نمی‌خواهند.


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (3)

ارثیه

October 1st, 2010

<![CDATA[
<br /> /*<br /> /*]]]]>*/</p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">بعد<br /> از جنایاتی که آلمانیها در جنگ کردند، به<br /> خصوص نسل‌کشی گسترده یهودیان، نسلی به<br /> دوران رسیدند که وارث بدنامی بزرگ پدرانشان<br /> بودند.<br /> </font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br /></br></font> </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">این<br /> نسل از رفتاری که پدرانشان در جنگ و به<br /> خصوص رفتارشان با یهودیها داشتند، به شدت<br /> ناراضی بودند و آن را تقبیح می‌کردند و<br /> به نوعی از آن خجل بودند. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آنها<br /> انگیزه‌های نسل قبل را در این نوع رفتارها<br /> نمی‌فهمیدند و نسبت به آن موضوع می‌گرفتند.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">شرمندگی<br /> از رفتار پیشینیان، در نسل جوان و به خصوص<br /> تحصیل‌کرده آلمان هنوز هم کمابیش دیده<br /> می‌شود.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"> <font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">در<br /> یکی از جلسات مدرسه، مادر یکی از همکلاسیهای<br /> شایان، وقتی دید که ما آلمانی نمی‌فهمیم،‌<br /> بعضی نکات مهم را برایمان به انگلیسی<br /> توضیح داد. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آخر سر هم<br /> پیشنهاد کرد که وقتی با هم بیرون برویم<br /> که بچه‌ها با هم بازی کنند. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">یکی<br /> دو هفته پیش با هم و به اتفاق بچه‌ها رفتیم<br /> جنگلی نزدیک خانه.</font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت<br /> که ما به دلیل رفتاری که نسل قبلمان با<br /> اقلیتها و به خصوص یهودیها داشته‌اند،<br /> اصرار داریم که خارجیها را تحویل بگیریم.<br /> </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">تعریف کرد که پدرش دکتر<br /> بوده و در یکی از کوره‌های آدم‌سوزی<br /> مسئول. </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">او بوده که تعیین<br /> می‌کرده چه کسی الان باید بمیرد و چه کسی<br /> باید هنوز کار کند و می‌تواند بعدا بمیرد.<br /> </font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت که خوب شد که پدر<br /> بزرگش قبل از تولد او از دنیا رفته است،<br /> و گرنه نمی‌دانست که چگونه باید در چشمان<br /> پدربزرگش نگاه کند و نفرتش را مخفی کند.<br /> </font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0in" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نسل<br /> بعد از ما، درباره ما چه فکر خواهد کرد ؟</font></p> </p> <p>]]> </p> <p>Posted in <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a> | <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2010/10/01/%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87/#comments">Comments (1)</a></p> <div class="alignleft"></div> <div class="alignright"></div> </div> <div id="sidebar"> <h2>Recent Posts</h2> <ul> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2020/02/21/hello-world/">Hello world!</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2019/12/30/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/">چند صحنه در تهران</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2017/06/30/379/">من، دریسله</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2016/09/14/%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%85/">پیداش کردم</a> </li> <li> <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2015/11/07/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/">باز هم تهران</a> </li> </ul> <h2>Recent Comments</h2><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-602">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">mina</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-601">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-600">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-599">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">admin</span> on <a href="http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/04/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa/#comment-598">استرالیا یا آلمان، مسئله اینست</a></li></ul><h2>Archives</h2> <ul> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2020/02/'>February 2020</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2019/12/'>December 2019</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2017/06/'>June 2017</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2016/09/'>September 2016</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2015/11/'>November 2015</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2015/05/'>May 2015</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2014/05/'>May 2014</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2014/02/'>February 2014</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/10/'>October 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/07/'>July 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/06/'>June 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/05/'>May 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2013/01/'>January 2013</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/12/'>December 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/10/'>October 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/09/'>September 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/08/'>August 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/05/'>May 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2012/02/'>February 2012</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/12/'>December 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/10/'>October 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/09/'>September 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/08/'>August 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/06/'>June 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/05/'>May 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/04/'>April 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/02/'>February 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2011/01/'>January 2011</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/10/' aria-current="page">October 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/08/'>August 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/07/'>July 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/06/'>June 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/05/'>May 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/04/'>April 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/03/'>March 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2010/01/'>January 2010</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/12/'>December 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/11/'>November 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/10/'>October 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/09/'>September 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/08/'>August 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/07/'>July 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/06/'>June 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/05/'>May 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/04/'>April 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/03/'>March 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/02/'>February 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2009/01/'>January 2009</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/12/'>December 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/11/'>November 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/09/'>September 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/08/'>August 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/07/'>July 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/06/'>June 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/05/'>May 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/04/'>April 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/03/'>March 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/02/'>February 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2008/01/'>January 2008</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/12/'>December 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/11/'>November 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/10/'>October 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/09/'>September 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/08/'>August 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/07/'>July 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/06/'>June 2007</a></li> <li><a href='http://blog.saeidmirzaei.com/2007/05/'>May 2007</a></li> </ul> <h2>Categories</h2> <ul> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/uncategorized/">Uncategorized</a> </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa/">ادبیات</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84/">تامل</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87/">تجربه</a> </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87/">خاطره</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c/">خواندنی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-7"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">زبانشناسی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-8"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c/">شنیدنی</a> </li> <li class="cat-item cat-item-9"><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/category/%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8/">مذاهب</a> </li> </ul> <h2>Meta</h2> <ul> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/wp-login.php">Log in</a></li> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/feed/">Entries feed</a></li> <li><a href="http://blog.saeidmirzaei.com/comments/feed/">Comments feed</a></li> <li><a href="https://wordpress.org/">WordPress.org</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"> </div> <div id="footer"> <div id="btm_cont"> </div> <br /> <div id="ft_btm"> Copyright © یادداشتهای پراکنده سعید میرزایی | Powered by <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> and <a href="http://wp-persian.com">WP-Persian</a><br /> <!--Credits --> <a href="http://ramblingsoul.com">CSS Template</a> by Rambling Soul | <a href="http://www.themelab.com/2008/05/07/wp-garden-free-wordpress-theme/" title="WordPress Garden Theme">WP Garden</a> theme by <a href="http://www.themelab.com" title="Free WordPress Themes">Theme Lab</a> and <a href="http://www.webhostingreport.com/best-linux-hosting.html">Linux Web Hosting</a><br /> Images from<a href="http://sxc.hu"> sxc.hu</a><br /> optimized by <a href="http://sinac.ws">Sinac</a>. <!--/Credits --> </div> </div> </div> <script type='text/javascript' src='http://blog.saeidmirzaei.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.3.2'></script> </body> </html>