Archive for August, 2010

تاثیر زبان در تفکر

August 13th, 2010

<![CDATA[
به نظر می‌رسد که زبان، در تفکر ملل مختلف نقش بزرگی بازی می‌کند.

زبان مورد استفاده ملل مختلف، قابلیتهای مختلف در سطوح مختلف دارد. از زبانهای بدوی که بعضا در بسیاری از نقاط دور افتاده با دامنه لغات، دستور زبان و مفاهیم محدود گرفته تا زبانهای پیشرفته به روز که پیشرفت خیره کننده علوم امروزی به آنها تولید و ارائه می‌شود، طیف وسیعی را شامل می‌شود. برخی از این زبانها در موضوعات خاصی قویتر و در برخی موضوعات دیگر ضعیف ترند.

به عنوان مقایسه در زبانهای مورد استفاده در اروپا، زبان فرانسه، زبانی غنی از نظر لغات و دستور زبان، زیبا از نظ آوایی ولی در عین حال بی‌نهایت بی‌قاعده و در هم برهم است. در این زبان، تلفظ لغات بسیار متفاوت از نوشتن آنهاست. زبان آلمانی، زبانی شکل یافته‌تر، نسبتا منظم‌تر و با دامنه لغات بیشتر بیشتر است و به لحاظ وجود کلمات ترکیبی، دامنه بسیار وسیعی از لغات با اختلافهای جزئی را در برمی‌گیرد. تلفظ کلمات بسیار شبیه به نوشتن آنهاست. زبان انگلیسی از هر دو زبانهای فوق قاعده‌مند تر است. صرف افعال ساده‌تر، تعداد ضمایر کمتر است.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که زبان در تفکر نقشی اساسی باز می‌کند. اگر به فرایند تفکر خودآگاه خود دقت کنیم، در می‌یابیم که ما در قالب کلمات فکر می‌کنیم. در واقع درون ذهن خود، صحبت می‌کنیم. نمی‌دانم که این موضوع عمومیت دارد یا دسته‌ای از انسانها این گونه‌اند. اگر این فرض درست باشد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سطح تفکر هر جامعه، رابطه مستقیمی با قدرت زبان آن جامعه دارد. هماهنگیهای در روش زندگی جوامع مختلف با ساختار زبانی آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد که خواص زبانی مثلا فرانسوی زبانان با روش زندگی آنها هماهنگی دارد. توجه بیشتر به هنر، غذا، خوش گذرانی و نوعی از شلختگی یادآور خصلتهای زبانشان است. آلمانیهای منظم، دقیق، متعهد به کار به نوعی منعکس کننده زبانشان هستند.

علاقندم در این مورد بیشتر بخوانم. از کسی که منبعی برای مطالعه در اختیار بگذارد، ممنون خواهم شد.


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (7)