پیش به سوی پاریس

July 16th, 2010

<![CDATA[
خدا بخواهد فردا داریم میریم پاریس!

نایب الزیاره همه خواهیم بود.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (2)

2 Responses to “پیش به سوی پاریس”

  1. ali reza Says:

    با سلام به شما خوش بگذرد وخدمت خانواده سلام بفرست وشيوا وشايان را از جانب من ببوس مليكا به شيوا سلام ميرساند

  2. من در مسافرت های بسیاری هستم Says:

    سلامت سفر بدرقه تصمیمتان

Leave a Reply