اینجا ماینز

March 6th, 2010

<![CDATA[دوشنبه اومدم. پنج ساعت و ربع خسته کننده پرواز.

ماینز شهر قدیمییه. کلیسای  جامع شهر، از معدود کلیساهاییه که تو دوران قرون وسطی خراب و بازسازیش نکردن و برای همین با اکثر کلیساهای جامع اروپا متفاوته. مرکز شهر که دور و بر همون کلیسای جامع باشه، سنگفرشه و ماشینها اجازه ورود ندارن. تا به حال بر وسوسه بازدید از کلیسا غلبه کردم که وقتی اهل و عیال اومدن، با هم ببینمش.

شنبه صبحها تو میدان کنار کلیسای جامع، شنبه بازار راه میفته و مردم بیشتر خوراکی و گل میفروشند. روزهای شنبه فروشگاهها از ساعت ۱۰ شروع به کار می کنند. روزهای یکشنبه هم شهر کمپلت تعطیله.

هوا سرده ولی خیلی ناجوانمردانه نیست. با مزه اش وسواسی است که اینها تو مصرف انرژی تو خونه دارن. دمای خونه رو به دقت کنترل می‌کنند. وقتی کسی نیست و شبها که آدم زیر لحافه، دما رو رو ۱۷ درجه تنظیم می‌کنند. وقتی هم که کسی ت خونه هست، بیست درجه.

انرژی مصرف شده برای هر آپارتمان به صورت حداگانه سنجیده می‌شه و به حساب آپارتمان گذاشته میشه.


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (1)

One Response to “اینجا ماینز”

  1. لیلا Says:

    بالاخره کلیسای جامع شهر را دیدی ؟

Leave a Reply