فال حافظ

January 19th, 2010

<![CDATA[عزیزی منتظر چیزی است. نتیجه تفالی به حافظ بیت زیر است:

 گفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود

                                               گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند.اصطلاح نجومی قران که امروز بیشتر مقارنه گفته می‌شودٰ، نزدیکی دو جرم سماوی است.

جستجو در اینترنت برای پیدا کردن زمان این مقارنه معلوم کرد که امشب و فرداشب این مقارنه صورت خواهد گرفت.

http://www.nightsky.ir/content/view/1342/83/

با اين حساب امروز و فردا بايد ببينيم حضرت چقدر سر به سر ما گذاشته !

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply