تشابه زباني

January 19th, 2010

<![CDATA[مطالعه زبانهای مختلف بعضا سوالهای جالبی را مطرح می‌کند. تشابه بین زبانهای بسیار دور از هم در دوران بسیار دور با ارتباطات اندکٰ، احتمال اینکه این تشابهات به صورت مستقل ایجاد شده باشند را مطرح می‌کند.

من یکی دو مثال را در ذکر می کنم.

در فارسی واژه «درست» مشتق از سمت راست در مقابل سمت چپ است. در آلمانی واژه “Richtig” به معنی درست، از وازه “Rechts” به معنی سمت راست مشتق شده است. در فرانسه نیز واژه “droit”  معنی حق و سمت راست را همزمان دارند. در عقاید ما نیز نامه به صالحین به دست راستشان داده می‌شود.

به عنوان مثال دیگر در زبان فارسی عبارت «گرگ و میش» نشان از زمان آغاز غروب،‌وقتی که گرگ را نمی‌توان از میش تشخیص داد. در فرانسه نیز عبارت “Entre chien et  loup”  یا بین گرگ و سگ معنی مشابهی را داراست.

تشابهاتی از این دست، نشاندهنده شاید نشاندهنده روند تکامل زبانی مشترک بین اقوام دور از هم باشد.

اگر کسی از دوستان نمونه‌های مشابهی را می‌شناسد، با ذکر آنها منتی بر من گذاشته است.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply