کتاب جدید

December 28th, 2009

<![CDATA[
کتاب تعبیر خواب فروید را دارم شروع می کنم. یک کم ضخیمه ولی ارزش خوندن داره.  کتاب “خانواده، دولت و مالکیت خصوصی” اثر فردریش انگلس، چند صفحه اش بیشتر نمونده. باید سراغ بقیه Evolutionary Psycology هم که دو سه بخشش رو خوندم و بقیه اش رو نیمه کار رها کردم، هم باید برم. چقدر کار !
]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply