نا امیدی

November 25th, 2009

<![CDATA[نا امیدی بهایی است که انسان برای خودآگاهی باید بپردازد

فردریش نیچه

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply