خوش تیپی

June 1st, 2009

<![CDATA[/*<![CDATA[*/

/*]]]]>*/

تو هفته گذشته به خاطر کاری مجبور شدم سه بار به
برم تجریش. دو  بار از این سه بار مورد
مصاحبه قرار گرفتم. بار اول، هفته گذشته در مورد ضرب المثل از اطلاعاتم استفاده شد
و ضرب المثل طلایی «مرغ همسایه غازه» رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادم. دیروز هم
طی یک دکوپاژ کامل، در مورد شیوه‌های نوین و الکترونیکی تبلیغات انتخاباتی برای
شبکه ششم نظر دادم. چه خبره اون طرفا ؟

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (1)

One Response to “خوش تیپی”

  1. یک آشنا Says:

    وب لاگت را تعطیل کن خیال ما را هم راحت کن 😛

Leave a Reply