پاریس – 6

November 6th, 2008

<![CDATA[

امروز مطابق معمول فرانسه، اعتصاب بود. کارکنان مترو اعتصاب کردن و به همین دلیل کلی از قطارها، از جمله قطار مربوط به نمایشگاه دچار تغییراتی شده بودند. در این جور اعتصابها، کل سیستم مترو را مختل نمی‌کنند. بعضی از خطها به صورت عادی کار می‌کنند. شنیدم که یکی دو سال پیش که اعتصاب شدیدتری بوده، کل چک بلیط مترو را قطع کرده بودند و هر کسی میتوانست بدون بلیط سوار شه. خیلی از قطارها هم راننده  نداشته و به صورت اتوماتیک کار خودش را می‌کرده. در ضمن امروز هم تو میدان باستیل، ۵ شنبه بازار بود.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (1)

One Response to “پاریس – 6”

  1. یک رهگذر Says:

    چقدر از باریس می نویسی بابا خارجی .
    نمی خوای مطلب جدیدی بنویسی خسته شدیم دیگه

Leave a Reply