اندر فواید طرح زوج و فرد

May 27th, 2008

<![CDATA[

طرح زوج و فرد تازه شروع بود. مجبور بودم که ماشین رو چند صد متری دورتر از محل کارم، در مرز طرح زوج و فرد پارک کنم. هدفون تو گوشم بود و داشتم یک کتاب صوتی گوش میکردم. مجبور شدم برای مامور پلیس توضیح بدم که من اینجا می خواهم پارک کنم و نمی خواهم برم تو طرح. جوان بود. توجه پلیس به هدفون تو گوشم جلب شد. پرسید چی داری گوش میدی. من هم در استفاده بهینه از وقت و گوش کردن کتاب در ماشین داد سخن سر دادم و یک دو تا آدرس اینترنت هم برای دانلود کتاب صوتی. کلی کار فرهنگی

عصر که اومدم، دیدم شیشه ماشینم خورد شده. در مخفی کننده ضبط ماشین باز نشده، داشبورد باز شده و هیچ چیزی هم کم نشده.

امان از این شیشه ماشین، وقتی که خورد میشه بد جوری ریز می شه و همه ماشین رو پر می کنه.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (2)

2 Responses to “اندر فواید طرح زوج و فرد”

  1. جمشید Says:

    نقش صدا کمرنگ، نقش ندا کمرنگ، پرده مگر تا شده بود ؟

  2. مسعود Says:

    سلام سعیدجان چرا زودتر به من آدرس ندادی؟ درهر صورت از دیدن وبلاگت خوشحال شدم. به نیزار من هم سر بزن.متشکرم.

Leave a Reply